Temadag: Kretslopp (vintervandring)

Allmän information om dagen

Besöksdatum

Nytt för i år (2022) är att vi för denna dag inte delar ut datum till klasserna, utan att du hör av dig till någon av oss om du vill göra vintervandringen med din klass. Vi har märkt att det i vissa klasser helt enkelt inte går att säkerställa att alla har vinterkläder och att det då blir en jobbig upplevelse för dessa elever. Därför har vi gjort vintervandringen frivillig. Kontakta oss via valfritt sätt så hittar vi ett datum gemensamt!

Busstider

Ni tar er själva med kommunaltrafik till busshållplatsen Rävsta gård, så länge inget annat har angetts i ditt mejl. Planera resan så att ni ankommer senast kl 9.15. Vi finns på plats från 8:45. Om ni inte har några andra önskemål återkommer vi till Rävsta gård senast 13:30. (Råbergs, Odensala och Skepptuna har speciella överenskommelser)

Mat

Till denna dag behöver du som lärare själv ta med korv med bröd, ketchup och senap, samt frukt. Ordna detta genom att i god tid beställa detta till dig och dina elever av ditt skolkök. Vi rekommenderar en frukt och tre korv med bröd per elev. Vi ordnar med eld.

Dricka

Eleverna behöver ha med sig egen dricka. Vi rekommenderar en stor vattenflaska.

Kläder

Ta med varma kläder och skor. Vi kommer att vara utomhus hela dagen, oavsett väder. Elever vars kläder utgör en hälsorisk för sig själva kan tyvärr inte följa med.

Pedagogisk planering

Syfte och långsiktiga mål

Vilket syfte har undervisningen?

Detta är fjärde dagen i äventyret för årskurs 5, som går ut på att eleven ska undersöka de processer som förändrar naturen. Idag handlar det om kretslopp, alltså hur materia cirkulerar i naturen.

Vintervandringen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom vintervandringen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vinterdagen skall ge eleverna möjlighet att känna trygghet och positiva upplevelser under vistelse i vild natur. Elevernas upplevelser av vinterns förutsättningar för djur och växter skall fördjupas i mötet med kyla, snö, spår av däggdjur och fåglar, eldgörning och överlevnad (både egen och djur och växters).

Vilka förmågor ska eleverna utveckla?

Biologi
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Fysik
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Kemi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Idrott och hälsa
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

Centralt innehåll

Biologi
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
Fysik
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering
Kemi
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner. Kemin i vardagen och samhället
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
Idrott o Hälsa
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser

Kunskapskrav

Biologi
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar. Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp. Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. (Spårning och samtal kring djur o växters anpassningar till vinter, fotosyntesens centrala funktion i ekosystemen)
Fysik
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi. Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde. (klädsel och eld)
Kemi
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde. (Klädsel och eld)
Idrott o hälsa
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. (Friluftsliv, hela dagen)

Undervisning och konkreta mål

Vilka konkreta mål kommer undervisningen att ha?

 • Uppleva livet i skogen på vintern
 • Exempel på olika djur och växter och deras anpassningar till vintern.
 • Uppleva vilka betingelser djur och växter lever under på vintern
 • Se på spår i snön och lära sig om hur dessa kan tolkas
 • Förstå hur fotosyntesen är en del av dagens lägereldar.
 • Klara av friluftsliv i kärvare klimat, hur kläder och beteende påverkar välmåendet
 • Kunna tända och hantera en lägereld på egen hand

Hur kommer undervisningen att se ut?

Förarbete och förberedelser

(delvis upprepning från början av detta dokument)

 • Titta på filmen (om den finns) och gå igenom syfte, förmågor, centralt innehåll mm i det här dokumentet så att innehållet i dagen är känt för eleverna. Fotosyntesen och energiomvandlingarna som beskrivs (men inte nämns vid namn) i filmen kan kopplas till energidagen ni var med på i höstas.
 • Kontakta ert kök i god tid och be om grillkorv/bröd/ketchup/senap/dryck/frukt. Enklast är att dela ut detta i förväg till eleverna så att de bär maten. Se till att ni inte får frusen korv från köket, den tinar inte en kall dag i skogen och blir mycket svår att hantera då.
 • Bra med egen termos med varm dryck, festis/vattenflaska kan frysa till is kalla dagar.
 • Vanligt också att eleverna har med sig kompletterande macka/pannkakor eller annat.
 • Kylan går inte att överskatta! Påminn om varma kläder, rejäla skor, överdragsbyxor, gärna tumvantar osv. Samtidigt oömma kläder då eldningen kan smutsa ner en del.
 • Angående kylan så är vår policy att vi alltid kör! Sen beror fortsättningen på elevernas kläder och allmäntillstånd, det skall självklart inte bli farligt, och inte heller upplevas som en helt igenom negativ utevistelse. Vi kollar kontinuerligt elevernas “frysstatus”, bra för oss också att få hjälp av er då en del elever kan reagera med tystnad och inåtvändhet som ni ibland kan ha lättare att uppfatta som känner eleverna. Kanske blir det bara en timmes vandring om det är riktigt kallt men det blir en lärorik timma att minnas.
Själva dagen

Dagen är en vandring runt i Rävstareservatet med fokus på spår. Lunchen blir lång för att ge ordentligt med plats till att lära sig tända och hantera lägereldar. Det blir en “snabbfika” i början av vandringen där frukten, en kopp varmt från termosen och/eller en macka passar bra. Under vandringen går och stannar vi kontinuerligt beroende på vad vi hittar. En del klasser är lätta att samla i dessa lägen, andra kan vara svåra, här är det skönt att få lite stöd från er om det är en svårsamlad grupp. Eldningen görs i grupper om (3)-4-5 elever, inte mer än 5-(6) eldar per klass för då blir det svårt för oss att ha överblick. Ni avgör om eleverna ska bilda egna grupper eller om ni vill dela in dem i förväg. Vi vuxna hjälper till med eldningen vid behov, kan glida in och ut ur grupper med lite hejarop och praktisk hjälp. Bra om ni sen kan assistera med korvhanteringen. Eldningen får ta sin tid, det är ofta en lång process för eleverna att “bli vänner” med elden. Hemfärd vid ett-halvtvåtiden om inte kylan sätter stopp tidigare (vilket ännu inte hänt).

Efterarbete

Prata om fotosyntesen och hur energin användes när vi eldade. Prata om vilka utmaningar djur och växter lever med under vintern.

Bedömningssituationer

Vilka bedömningssituationer kommer att finnas?

Många möjligheter kontinuerligt under dagen. under lunch/eldning kan tex samtal kring energi-eld-värme-fotosyntes föras i grupperna.