Dag 6: Teknik


Allmän information om dagen

Förarbete

Innan dagen kan ni titta på ”Fyra svåra ord” (ovan).

Busstider

Ni tar er själva till &Art Valsta Simhall med SL-buss eller till fots. Det är gamla simhallen bredvid vattentornet. Vi möter er där. Planera resan så att ni ankommer cirka 8:45-9:00. Ni blir klara hos oss cirka kl 13.00. Vi rekommenderar att planera resan med Resrobot och måladressen Bragegatan 11 då denna resplanerare tar bra hänsyn att det ofta är snabbare att gå än att åka buss. Skepptuna, Odensala och Råberget hämtas av en buss som Naturskolan beställer.

Kläder

Delar av undervisningen sker utomhus, så ta med kläder för detta. Kom ihåg att det kan vara kallt och regnigt under den här årstiden!

Mat

Ni får lunch i Sagaskolans matsal. Maten följer specifikationerna som föräldrarna har angett till MatEnheten. Josefinaskolan och Väringaskolan har speciella överenskommelser.

Mellanmål

Det finns tid för mellanmål under dagen, men du bestämmer själv om du vill att dina elever ska ta med sig något hemifrån.

Vatten

Dricksvatten finns på plats, men det finns inga glas så eleverna måste ta med vattenflaskor.

Fotografera

Som dokumentation av dagen rekommenderar vi att du eller några av eleverna fotograferar, för att efteråt kunna titta på bilderna och repetera.

Bestäm några saker

Om några elever kommer att fotografera, bestäm vilka. Eleverna kommer att arbeta i par under delar av dagen – bestäm vilka (vid ojämna par går det bra att det blir en grupp med tre).

 


Pedagogisk planering

Syfte och långsiktiga mål

Vilket syfte har undervisningen?

Detta är femte dagen i äventyret för årskurs 2-3, som går ut på att eleven ska ta reda på vad som finns i den omgivande naturen. Idag riktas blicken mot något som numera finns nästan överallt på jordklotet, på gott och ont. Nämligen teknik.

 

Vilka förmågor ska eleverna utveckla? (Det som dessutom ingår i bedömningssituationer är understruket.)

Teknik: 

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
• Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
Använda teknikområdets begrepps och uttrycksformer.
• Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
• Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Vilket centralt innehåll ska behandlas? (Det som dessutom ingår i bedömningssituationer är understruket.)

Teknik:

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan samman­fogas.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet.

Kunskapskrav

Vilka kunskapskrav ska eleverna nå upp till? (Det som dessutom ingår i bedömningssituationer är understruket.)

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Undervisning och konkreta mål

Vilka konkreta mål kommer undervisningen att ha?

Eleven ska…

 • Förstå vad begreppet teknik betyder (hjälpmedel/uppfinning), och hur teknik har en funktion och är något som skapas.
 • Förstå skillnaden mellan teknik och konst. Förstå hur teknik kan användas inom konst.
 • Kunna använda tekniska begrepp om sina egna konstruktioner.
 • Kunna göra egna konstruktioner med olika material.
 • Kunna koppla olika komponenter till en helhet.
 • Kunna testa och förbättra egna konstruktioner och använda begrepp som beskriver effektivitet.
 • Förstå hur man som exempelvis ingenjör kan arbeta med teknik vuxenlivet.
 • Förstå hur ett företag kan arbeta med teknik.

Hur kommer undervisningen att se ut?

Vi håller till i en lokal inne på före detta Valsta Simhall. Vi inleder dagen med en skattjaktsövning om vad teknik och uppfinningar är. Sedan undersöker vi tid och möjligheten att ”frysa tid” med hjälp av fotografering. Därefter går vi till Valstaskolans matsal för att äta lunch. Resten av dagen ägnar vi åt att bygga egna kameror.

Efterarbete

Här är förslag på hur du som lärare kan efterarbeta dagen:

Bildvisning och konkreta mål

Visa foton från dagen och led samtidigt en diskussion som syftar till att undervisa de konkreta målen (se ovan).

Bygg något mer

Gå in på www.experimentskafferiet.se, klicka på ”Teknik” och välj något att bygga i klassen.

Bedömningssituationer

Flera moment längs dagen när läraren kan se hur eleverna hanterar ett praktisk problem. Dagen innehåller också “hands on”-arbete där eleverna i par kan testa, bygga, jobba med material och förbättra sin egen konstruktion.