Dag 6: Planetskötare

 

Allmän information om dagen

Se filmer

Innan dagen ska eleverna ha sett de tre filmerna ovan.

Film 1 (4 min) är en känsloladdad skildring av plastföroreningar på Midway.

Film 2 (7 min) handlar om hur plast hamnar i haven.

Film 3 (3 min) handlar om om hur en man städade en hel strand i Indien.

 

Plats och tider

Denna dag kommer ske på gångavstånd från er skola. Vi ringer dig en vecka innan dagen och berättar var vi ska ses. Dagen börjar kl. 09:00 och slutar kl. 13:00. Det betyder att ni kommer behöva gå från er skola ungefär kl. 08:40 och vara tillbaks kl. 13:20.

 

Mat

Till denna dag behöver du som lärare själv ta med lunch till eleverna. Ordna detta genom att i god tid beställa matsäck till dig och dina elever av ditt skolkök. De har en standardmeny med lunchmatsäckar att välja mellan. Observera att du inte kan välja korv med bröd, eftersom det inte kommer finnas möjlighet att grilla. Observera även att vissa av matsäckarna består av små portioner, så prata med ditt skolkök om detta, så att de eventuellt kan ordna extra stora (eller fler) portioner.

 

Dricka

Eleverna behöver ha med sig egen dricka. Vi rekommenderar en stor vattenflaska.

 

Kläder

Säg åt eleverna att ta med lämpliga kläder och skor, samt ett sittunderlag (en tidning i en plastpåse fungerar). Vi kommer att vara utomhus hela dagen, oavsett väder.

 

Dela in i par

Under delar av dagen kommer klassen arbeta i par (eventuellt tre i en grupp om det inte går jämt upp). Förbered gärna dessa par innan dagen.

 


Pedagogisk planering

 

Syfte och långsiktiga mål

Vilket syfte har undervisningen?

Detta är sjätte och sista dagen i äventyret för årskurs 5, vilket också betyder den sista dagen av Sigtuna Naturskolas huvudsakliga program.

Vid det här laget har eleverna lärt sig om vad naturen består av (årskurs 2-3) och vad som gör att naturen förändras (årskurs 5), hela tiden kopplat till ekologisk hållbarhet.

Sigtuna Naturskolas övergripande syfte är att vi ska lära oss leva ekologiskt hållbart, och bli vad vi kallar planetskötare.

Den här dagen ser vi tillbaka på dagarna som varit för att sedan bli planetskötare på riktigt för en dag.

 

Vilka förmågor ska eleverna utveckla?

Biologi:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Fysik:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Kemi:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Teknik:

 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Geografi:

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Vilket centralt innehåll ska behandlas?

Biologi:

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Fysik:

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Kemi:

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Teknik:

 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Geografi:

 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Kunskapskrav

Vilka kunskapskrav ska eleverna nå upp till?

Biologi:

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp. Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

 

Fysik:

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp. Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

 

Kemi:

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

 

Teknik (det som är grått ingår inte under dagen):

Eleven kan föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

 

Geografi:

Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.

 

Undervisning och konkreta mål

Vilka konkreta mål kommer undervisningen att ha?

 • Vad ekologisk hållbarhet är: Att vårda jordklotet så att det kan försörja framtida generationer av mänskligt och övrigt liv.
 • Hur människans behov av energi och material påverkar miljön och hur man kan minska denna påverkan genom:
  • Förnybar energi.
  • Återvinning av material.
 • Hur man källsorterar avfall i olika förpackningar och i olika sorters grovsopor.
 • Hur plastavfall sprids över jordklotet och vilka problem det ställer till med.
 • Hur man kan genom att agera kan göra skillnad i sin närmiljö.

Hur kommer undervisningen att se ut?

Den här dagen är ett skolövergripande projekt i att städa så mycket som möjligt av vår kommun. Vi kommer att ses på en nerskräpad plats nära er skola.

Dagen börjar i Sigtuna Naturskolas mobila sambandscentral där vi planerar hur skräpplockningen kommer gå till. Därefter börjar vi arbeta.

Någon gång under dagen kommer varje par få gå en digital frågesport och svara på frågor om tidigare dagar hos Sigtuna Naturskola.

När vi har städat området kommer vi förbättra det, genom att sätta ut insektsbon till de viktiga pollinerarna.

 

Bedömningssituationer

Vilka bedömningssituationer kommer att finnas?

 • Elevernas resultat av frågesporten.
 • Elevernas diskuterande av miljöfrågor.

För mer om planetskötare (utöver temadagen):

Planetskötarprojektet >>

Ladda ned Handbok för planetskötare (PDF) >>