Dag 5: Kemiska reaktioner

Allmän information om dagen

Förarbete

Innan dagen ska eleverna ha sett filmerna (ovan).

Busstider

Traveller Buss hämtar dig och din klass på skolan 08:15. Bussen lämnar Sigtuna Naturskola 13:30. Det kan hända att du samåker med en annan klass från din skola. Den här dagen är ni på Flottvik.

Kläder

Delar av undervisningen samt raster sker utomhus, så ta med kläder och skor för att klara flera timmar ute (även om det regnar).

Mat

(Nytt för i år!) Ni tar med lunch från ert kök. Ni kan sedan välja om ni vill äta det i vår matsal eller utomhus. Om ni väljer att äta i matsalen finns tallrikar, bestick, glas och vatten. Om ni väljer att äta utomhus behöver ni ta med detta själva. Ditt kök har via Måltidsservice informerats om ert besök hos oss och de kommer skicka med lämplig mat i lämpliga behållare. Men stäm för säkerhets skull av med kökspersonalen i god tid, särskilt angående om ni kommer att äta inne eller ute.

Vatten

Vattnet i kranarna går inte att dricka, men det finns vattenautomater. Be eleverna ta med vattenflaskor som de kan fylla.

Din roll under dagen

Vi behöver hjälp av dig att vakta eleverna under rasterna och eventuellt att stödja elever som kräver extra uppmärksamhet. I undervisningen är du när som helst välkommen att delta (eller ta över), det är bara uppskattat.

Bedömning

Fundera ut om du vill att klassen ska dokumentera dagen, t.ex. genom att fotografera eller filma.


Pedagogisk planering

Syfte och långsiktiga mål

Vilket syfte har undervisningen?

Detta är femte dagen i äventyret för årskurs 5, som går ut på att eleven ska undersöka de processer som förändrar naturen. Idag handlar det om kemiska reaktioner.

Naturskolans äventyr i årskurs 2-3 syftar till att eleverna ska lära sig om det som finns i den fysiska tillvaron runt omkring dem: himlakroppar, vatten, luft, berg, levande saker och teknik. Men vad består dessa saker av? Jo, materia, och materia består i sin tur av atomer.

Denna dag möter eleverna materia och ska – i sinnet – lära sig kunna se materia på atomnivå. Eleverna ska kunna titta på materia och förklara vilka atomer (i form av ensamma atomer, joner eller molekyler) som materian består av. Eleven ska kunna förklara fenomen som blandningar, aggregationstillstånd och – slutligen – kemiska reaktioner, på atomnivå.

Vilka förmågor ska eleverna utveckla?

Kemi:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 

Centralt innehåll

Vilket centralt innehåll ska behandlas? (Det som dessutom ingår i bedömningssituationer är understruket.)

Kemi:

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 

Kunskapskrav

Vilka kunskapskrav ska eleverna nå upp till? (Det som dessutom ingår i bedömningssituationer är understruket.)

Kemi:

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Undervisning och konkreta mål

Vilka konkreta mål kommer undervisningen att ha?

Intro:

 • Kemi är vetenskapen om materia.
 • Materia är allting som väger något.
 • All materia är antingen ämnen eller blandningar av ämnen.
 • Alla ämnen består av atomer.
 • Det finns 118 olika atomer.
 • Ämnen som består av en slags atomer kallas grundämnen. Ämnen som består av flera slags atomer kallas kemiska föreningar.
 • Alla ämnen kan vara i fast form, flytande form eller gasform.
 • En kemisk reaktion är när ämnen bildas eller försvinner.

 Eld:

 • Luft består av syrgas och kvävgas (och 1 % andra ämnen).
 • En del ämnen är brandfarliga. Det betyder att det lätt uppstår en kemisk reaktion mellan ämnet och syrgas.
 • När det sker uppstår eld. Eld består av ljus och värme som uppstår vid den kemiska reaktionen. Eld består också av en ”soppa” av atomer som håller på att byta plats och bilda nya ämnen.
 • Den kemiska reaktionen mellan ett brandfarligt ämne och syrgas kallas förbränning.
 • Olika ämnen brinner i olika färger.
 • Vid förbränning bildas gaser, till exempel koldioxid och vattenånga. Dessa gaser tar stor volym och kan användas för att driva raketer.
 • Vatten är väldigt bra på att absorbera värme och kan därför användas som skydd mot eld.

Polymerer:

 • En polymer är en kedja av atomer eller molekyler.
 • I en polymer finns atomerna eller molekylerna i en viss periodisk sekvens eller i ett visst mönster.
 • Vad korsbindningar är, hur de kan uppstå i en kemisk reaktion och hur polymerers egenskaper ändras när korsbindningar bildas.
 • Den naturvetenskapliga metoden: hypotes, experiment, resultat och slutsats.
 • Hur olika joner påverkar polymerer på olika sätt.

DNA:

  • DNA är en molekyl som finns inuti alla levande organismers celler. Den styr egenskaperna hos organismen.
  • Hur man kan förstöra en cells cellvägg genom att mosa den.
  • Hur man kan förstöra en cells cellmembran genom att låta diskmedel separera molekylerna som cellmembranet består av.
  • Hur man kan få DNA-molekyler att klumpa ihop sig genom att tillföra salt och etanol.
  • Den naturvetenskapliga metoden: hypotes, experiment, resultat och slutsats.

Hur kommer undervisningen att se ut?

Den här dagen är det oftast två klasser på besök samtidigt. De gör samma saker, och byter plats under dagen. Oftast kommer ni två klasser från samma skola, och åker i samma buss. Ibland kommer du och din klass hit samtidigt med en klass från en annan skola.

Efterarbete

Här är förslag på hur du som lärare kan efterarbeta dagen:

Bildvisning och konkreta mål

Visa foton från dagen och led samtidigt en diskussion som syftar till att undervisa de konkreta målen (se ovan).

Genomför ett experiment

Gå in på www.experimentarkivet.se/kemi och välj ett experiment att genomföra med klassen.

Bedömningssituationer

Vilka bedömningssituationer kommer att finnas?

 • När eleverna genomför undersökningar.
 • När eleverna diskuterar med sin partner under genomförandet av undersökningar.
 • När eleverna diskuterar med andra i klassen eller läraren under genomförandet av undersökningar.
 • Efterarbetet (som du väljer).