Dag 3: Människor


Allmän information om dagen

Förarbete

Innan dagen ska eleverna ha sett den introducerande filmen (ovan).

Busstider

Ellenius Buss hämtar dig och din klass på skolan 08:15. Bussen lämnar Näsudden kl 13:30. För eventuella frågor till Ellenius Buss, ring 08-591 421 21.

Kläder

Ta med kläder och skor för att vara utomhus (vi kommer att vara utomhus hela dagen).

Mat

(Nytt för i år!) Ni tar med lunch från ert kök som ni äter ute eller under tak. Ditt kök har via Måltidsservice informerats om ert besök hos oss och de kommer skicka med lämplig mat i lämpliga behållare. Prata gärna med kökspersonalen senast en vecka innan för att stämma av.

Dricka

Eleverna behöver ha med sig egen dricka. Vi rekommenderar en stor vattenflaska.


 Pedagogisk planering

Syfte och långsiktiga mål

Vilket syfte har undervisningen?

Detta är tredje dagen i äventyret för årskurs 2-3, som går ut på att eleven ska ta reda på vad som finns i den omgivande naturen. Idag undersöker vi det djur som kanske syns mest i den omgivande naturen, nämligen människan. När vi undersöker människan gör vi det genom att leva såsom människor levt cirka 95 % av tiden som människor existerat – nämligen som jägare och samlare.

Vilka förmågor ska eleverna utveckla? (Det som är grått ingår inte alls under dagen.)

NO:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

SO:

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Idrott:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll

Vilket centralt innehåll ska behandlas? 

NO:

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Idrott:

 • Lekar och rörelse i natur­ och utemiljö.
 • Allemansrättens grunder.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur­ och utevistelser.

SO:

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Kunskapskrav

Vilka kunskapskrav ska eleverna nå upp till?

NO:

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser. Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft. Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder. I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Idrott och hälsa:

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Undervisning och konkreta mål

Vilka konkreta mål kommer undervisningen att ha?

 • Hur levde och överlevde människor under jägar- samlartid?
 • Hur fick de vatten?
 • Hur fick de mat (ätliga växter, jakt, fiske och medicin)?
 • Hur bodde människor?
 • Hur gjorde man eld?
 • Vad hade man för kläder?
 • Vad hade man för verktyg och hjälpmedel?
 • Hur påverkades naturen av levnadssättet?
 • Prova några gamla tekniker, t.ex. kasta spjut och tvinna snöre.
 • Göra eget hantverk, t.ex. keramik och slipa.
 • Allemansrättens grunder:
  • Generellt ska man inte lämna några spår i naturen.
  • Man får inte bryta grenar från levande träd, förutom torra grankvistar som är ett undantag.
  • Man ska låta stora grenar (vindfällen till exempel) på marken vara.
  • Man ska inte slänga skräp i naturen. Äppelskrutt är okej, så länge man gömmer undan dem och de inte är för många (då räknas det som nedskräpning).
  • Man ska låta djuren vara, även insekter och annat smått.
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med utevistelse. Till exempel:
  • Hur man undviker grenar i ansiktet.
  • Att man delar vatten med varandra.
  • Att man inte har pinnar i elden.
  • Hur man hanterar pinnar under vandring.
  • Ej gå för tätt vid farliga passager i skogen.
  • Hur man håller ihop som grupp:
   • Den/de som går först visar vägen och håller lagom tempo.
   • Den/de som går sist ser till så att alla är med och peppar de som trötta.
  • Att man äter innan man blir hungrig och dricker innan man blir törstig.

Hur kommer undervisningen att se ut?

 1. Klassen kommer cirka kl. 8:30 till Näsudden.
 2. Genomgång av dagen.
 3. Snabbfika.
 4. Något ätbart eller något som illustrerar samlandet t.ex. granskott, veketåg eller röllika.
 5. Spjut för att illustrera jakt.
 6. Lerhämtning med grävkäpp.
 7. Göra lerprodukter.
 8. Eldgörning.
 9. Bränning av lerprodukter.
 10. Samlarvandring, där vi tittar på ätliga växter, mediciner och spår i landskap.
 11. Lunch.
 12. Hantverk, t.ex. tvinna snören.
 13. Prova praktiska tekniker, t.ex. kasta spjut.
 14. Ta fram lerprodukterna.
 15. Hemresa.

Efterarbete

Här är förslag på hur du som lärare kan efterarbeta dagen:

Bildvisning och konkreta mål

Läraren visar foton från dagen och leder samtidigt en diskussion som syftar till att undervisa de konkreta målen (se ovan).

Vilka bedömningssituationer kommer att finnas?

 • Dialoger med elever under dagen.
 • När eleverna genomför övningar
 • Hur eleverna beter sig under dagen.