Dag 1: Evolution

Allmän information om dagen

Film

Innan dagen ska eleverna ha sett både filmerna ovan. Den översta är introduktion till hela äventyret (alltså alla dagar) i årskurs 5. Den nedersta är introduktion till just denna dag.

Busstider

Ni tar er själva med SL-buss 575 till busshållplatsen Vibyvägen i Sigtuna. Planera resan så att ni ankommer mellan kl. 8:45 och 9.00 (busstiderna varierar lite beroende på dag). Ni är tillbaks vid busshållplatsen senast 13:30. Råbergsskolan, Odensala och Skepptuna blir hämtade av bussen kl 8:15 och är tillbaka cirka 13.50.

Efter ankomst vid busshållplatsen går ni cirka 200m (i nordvästlig riktning) till vattenskidklubben. Kolla gärna på denna karta!

Mat

Nytt för i år: ditt skolkök vet om att ni åker och har (förhoppningsvis) tänkt ut lämplig mat, behållare och bestick. Prata dock för säkerhets skull med kocken senast en vecka innan för att se att det inte har fallit mellan stolarna.  Eleverna ska ta med egen vattenflaska, det finns tyvärr inget dricksvatten på plats.

Kläder

Hela dagen sker utomhus, så ta med kläder och skor för att vara utomhus, även om det regnar. Eleverna kommer att plaska med vatten, så gummistövlar eller andra vattentåliga skor behövs.

Dela in eleverna i par

Eleverna kommer att arbeta i samma par under hela dagen – bestäm gärna paren i förväg (vid ojämna par går det bra att det blir en grupp med tre).

Bedömning

Fundera ut hur du vill att klassen ska dokumentera dagen (se nedan för förslag på efterarbete).


Pedagogisk planering

Syfte och långsiktiga mål

Vilket syfte har undervisningen?

Detta är första dagen i äventyret för årskurs 5, som går ut på att eleven ska undersöka de processer som förändrar naturen. Vi börjar med en process som gör att levande organismer förändras med tiden – nämligen evolution.

Vilka förmågor ska eleverna utveckla?

Biologi:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Vilket centralt innehåll ska behandlas? (Det som dessutom ingår i bedömningssituationer är understruket. Det som är grått ingår inte alls under dagen.)

Biologi:

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Biologins metoder och arbetssätt.
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Kunskapskrav

Vilka kunskapskrav ska eleverna nå upp till? (Det som dessutom ingår i bedömningssituationer är understruket. Det som är grått ingår inte alls under dagen.)

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen. Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Undervisning och konkreta mål

Vilka konkreta mål kommer undervisningen att ha?

 • Allmänt om evolution:
  • Förstå hur evolution genom naturligt urval går till: ”Den individ som är bäst anpassad till den miljö den lever i har störst chans att överleva och få fortplantningsduglig avkomma, och därmed föra sina gener vidare.”
 • Allmänt om undersökningar:
  • Kunna genomföra fältstudier och undersökningar av fria djur, utan att orsaka dem eller naturen skada.
  • Kunna använda utrustning för insamling av djur på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  • Kunna genomföra och dokumentera en undersökning på ett systematiskt vis.
  • Kunna jämföra sitt resultat med andra.
 • Om fiskar:
  • Kunna namn på några fiskarter i Mälaren (se http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/fiske/broschyr-fiskar-malaren-webb.pdf för full lista).
  • Kunna känna igen någon utseendemässig variant av följande delar på en fisk, och förstå hur just denna variant gynnar dem i det naturliga urvalet (se papper som delas ut under dagen):
   • Mun (till exempel sugformad under huvudet)
   • Ögon (stora eller små)
   • Kroppsform (till exempel hög och kort)
   • Fjäll (små/finns inte eller stora)
   • Färg (till exempel spräcklig)
   • Taggar (finns eller finns inte)
 • Om livets träd:
  • Förstå vad “livets träd” är och hur man läser det.
  • Förstå hur evolution kan göra så att en art ger upphov till två nya arter.
  • Kunna namn och innehåll i några grupper av djur i livets träd, till exempel insekter eller blötdjur.

Hur kommer undervisningen att se ut?

 1. Du kommer med din klass (eventuellt tillsammans med en till klass från din skola) till busshållplatsen. Vi möter dig där och går till den plats vi kommer hålla till under dagen, nämligen en större öppen plats vid Garnsvikens strand. En introduktion av dagen sker.
 2. Fiskövningen: Med hjälp av nät och burar fångar vi fisk. Varje elevpar får en eller två fiskar i ett akvarium. Dessa ska artbestämmas. Därefter undersöker eleverna de olika fiskarternas utseende (mun, ögon m.m.), med hjälp av ett papper som fylls i.
 3. Lunch: Vi äter lunch. Därefter blir det lunchrast i cirka 25 minuter.
 4. Livets träd-övningen: Eleverna arbetar i par med att samla in djur. Målet är att klassen tillsammans ska hitta djur till alla grenar på ett livets träd, vilka sedan läggs i behållare på ett livets träd-plakat. Eleverna får välja vilka djur de vill leta efter. Dagen avslutas med en sammanfattning.

Efterarbete

Här är förslag på hur du som lärare kan efterarbeta dagen:

Bildvisning och konkreta mål

Läraren visar foton från dagen och leder samtidigt en diskussion som syftar till att undervisa de konkreta målen (se ovan).

Bedömningssituationer

Vilka bedömningssituationer kommer att finnas?

 • Dialoger med och mellan elever under dagen.
 • När eleverna genomför övningar.
 • Hur eleverna beter sig under dagen.
 • Pappret med anpassningar hos fisk som eleverna fyller i.