Dag 6: Lösningar


Allmän information om dagen

Busstider

Ni tar er själva med kommunaltrafik till busshållplatsen Rävsta gård, så länge inget annat har angetts i ditt mejl. Planera resan så att ni ankommer senast kl 9.00. Vi finns på plats från 8:45. Om ni inte har några andra önskemål återkommer vi till Rävsta gård senast 14:00.

Mat

Till denna dag behöver du som lärare själv ta med lunch till eleverna. Ordna detta genom att i god tid beställa matsäck till dig och dina elever av ditt skolkök. De har en standardmeny med lunchmatsäckar att välja mellan. Observera att du inte kan välja korv med bröd, eftersom det inte kommer finnas möjlighet att grilla. Observera även att vissa av matsäckarna består av små portioner, så prata med ditt skolkök om detta, så att de eventuellt kan ordna extra stora (eller fler) portioner.

Dricka

Eleverna behöver ha med sig egen dricka. Vi rekommenderar en stor vattenflaska.

Kläder

Säg åt eleverna att ta med lämpliga kläder och skor, samt ett sittunderlag (en tidning i en plastpåse fungerar). Vi kommer att vara utomhus hela dagen, oavsett väder.

Dela in i grupper

Under delar av dagen kommer klassen arbeta i grupper om fem elever (eller fyra eller sex om det inte går jämt upp). Förbered gärna dessa grupper innan dagen.

 


Pedagogisk planering

Syfte och långsiktiga mål

Vilket syfte har undervisningen?

Detta är sjätte och sista dagen i äventyret för årskurs 5, som går ut på att eleven ska undersöka de processer som förändrar naturen. Idag ser vi tillbaka på och sammanfattar det vi upplevt under året. Dagen går också ut på att eleverna ska lära sig hur man kan använda sina kunskaper om naturens processer för att bli planetskötare.

 

Vilka förmågor ska eleverna utveckla?

Fysik:
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Kemi:
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Teknik:
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

 

Centralt innehåll

Vilket centralt innehåll ska behandlas? (Det som dessutom ingår i bedömningssituationer är understruket. Det som är grått ingår inte alls under dagen.)

Fysik:
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
Kemi:
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
Teknik:
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

 

Kunskapskrav

Vilka kunskapskrav ska eleverna nå upp till? (Det som dessutom ingår i bedömningssituationer är understruket. Det som är grått ingår inte alls under dagen.)

Fysik:

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp. Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Kemi:

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Teknik:

Eleven kan föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

 

Undervisning och konkreta mål

Vilka konkreta mål kommer undervisningen att ha?

Kommer snart…

 

Hur kommer undervisningen att se ut?

För några dagar sedan landade en grupp nobelpristagare på Arlanda. De åkte sedan mot Sigtuna, där de skulle ha ett möte. På väg till Sigtuna, i höjd med Rävsta naturreservat och Sigtuna Naturskola, kidnappades nobelpristagarna av björndjur. Där ville björndjuren berätta något för nobelpristagarna. Men nobelpristagarna förstod inte vad björndjuren ville, och därför lät björndjuren dem åka vidare mot Sigtuna.

Kvar på platsen för kidnappningen finns spår och tecken som björndjuren lämnat åt människorna. Vad vill björndjuren berätta för oss? Kan du göra det som nobelpristagarna inte lyckades med, och tyda spåren och ta reda på björndjurens viktiga budskap?

 

Efterarbete

Kommer snart…

 

Bedömningssituationer

Vilka bedömningssituationer kommer att finnas?

Kommer snart…